Ocena zagrożenia wybuchem

Ocena zagrożenia wybuchem powinna być opracowana dla obiektów (i terenów przyległych), w których:

  • są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub,
  • materiały takie są magazynowane.

Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje:

  • wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem,
  • wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych stref zagrożenia wybuchem,
  • opracowanie graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej, zawierającej plany sytuacyjne obrazujące rodzaj i zasięg stref zagrożenia wybuchem oraz lokalizację i identyfikację źródeł emisji
  • wskazanie czynników mogących zainicjować zapłon.

Oceny zagrożenia wybuchem dokonują: inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym.
Osoby opracowujące dokumentacje w zakresie oceny zagrożenia wybuchem powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje.
Ocena zagrożenia wybuchem może stanowić część oceny ryzyka wybuchu, która ściśle wiąże się z Dokumentem Zabezpieczenia Przed Wybuchem.

Podstawa prawna: 
§ 37 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010r., poz. 719).
Art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147 z 2002 r., poz. 1229 z późn. zm.).

Autorem dokumentacji jest rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, posiadający uprawnienia nadane przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej (czytaj więcej w zakładce „O nas”).

Close Menu