Operat ppoż. dot. odpadów

Oferujemy opracowanie operatu przeciwpożarowego spełniającego wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 992 ze zm.) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy. Operat wykonywany jest przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 21 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620).
Operat przeciwpożarowy podlega uzgodnieniu przez właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej, który wydaje postanowienie zgodnie z art. 42 ust. 4c cyt. ustawy o odpadach. Uzgadniając warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej:
1) wyraża zgodę na ich zastosowanie albo
2) wyraża zgodę na ich zastosowanie pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań, albo
3) nie wyraża zgody na ich zastosowanie.
W ramach usługi zapewniamy opiekę całego procesu, aż do wydania pozytywnego postanowienia dot. operatu przeciwpożarowego (wyrażenia zgody lub wyrażenia zgody pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań).

Close Menu