Uzgodnienia ppoż. projektów

I. Konieczność uzgodnienia projektu budowlanego zasadniczo pojawia się w dwóch przypadkach:
– wynika wprost z przepisów przeciwpożarowych lub
– może być wymagana przez organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego podczas składania dokumentacji w urzędzie lub realizacji inwestycji.

Wykaz obiektów, których projekty wymagają obligatoryjnego uzgodnienia ppoż.:

 1. budynek zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V;
 2. budynek należący do grupy wysokości: średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV;
 3. budynek niski zawierający strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1.000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza;
 4. obiekt budowlany inny niż budynek, przeznaczony do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2.000 m2;
 5. garaż wielokondygnacyjny, garaż zamknięty jednokondygnacyjny wymagający zastosowania samoczynnego urządzenia oddymiającego lub stałego samoczynnego urządzenia gaśniczego wodnego oraz garaż ze stanowiskami postojowymi wielopoziomowymi o więcej niż 10 stanowiskach postojowych;
 6. obiekt budowlany objęty obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub dźwiękowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisów w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
 7. stanowisko postojowe dla pojazdu przewożącego towary niebezpieczne oraz parking, na który usuwany jest pojazd przewożący towary niebezpieczne;
 8. sieć wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami zewnętrznymi przeciwpożarowymi, przeciwpożarowy zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody do celów przeciwpożarowych,
 9. obiekt jądrowy, o którym mowa w art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 29 listopada 2000r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2014r., poz. 1512 oraz z 2015r., poz. 1505 i 1893);
 10. tunel o długości ponad 100m;
 11. obiekt budowlany, zawierający strefę pożarową PM, wolno stojące urządzenie technologiczne lub zbiornik poza budynkami, silos oraz plac składowy albo wiata, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków:
 • strefa pożarowa PM ma powierzchnię przekraczającą 5.000 m2
 • strefa pożarowa PM ma powierzchnię przekraczającą 1.000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m2,
 • powierzchnia wewnętrzna obiektu budowlanego przekracza 2.000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2,
 • występuje zagrożenie wybuchem.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 rozporządzenia MSWiA z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2015, poz. 2117).

II. Inwestor lub projektant może również sprawdzić dla własnego zabezpieczenia, czy projekt został opracowany zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi. Naprawa błędów projektowych po wybudowaniu obiektu zazwyczaj okazuje się bardzo kosztowna. Zgodność rozwiązań projektowych z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej potwierdza rzeczoznawca ppoż. uzgadniając projekt.

III. Uzgodnienie ppoż. wymagane jest również przy wykonywaniu urządzeń przeciwpożarowych. Uzgodnienia wymagają projekty urządzeń ppoż. Opracowanie projektu urządzenia jest obligatoryjne.
Do najczęściej spotykanych urządzeń ppoż. zaliczają się:

 • hydranty wewnętrzne i zewnętrzne,
 • przeciwpożarowe wyłączniki prądu,
 • oświetlenie ewakuacyjne,
 • system sygnalizacji pożaru,
 • wentylacja pożarowa,
 • przeciwpożarowe klapy odcinające,
 • dźwiękowy system ostrzegawczy,
 • pompy w pompowniach przeciwpożarowych,
 • systemy zabezpieczeń przeciwwybuchowych,
 • dźwigi dla ekip ratowniczych.

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 pkt 9 oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010r., poz. 719).

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt tel. 781 085 760 lub e-mail: kampoz@kampoz.pl

Zapraszamy do współpracy!

Close Menu