Ekspertyzy, plany ewakuacji, opinie

Ekspertyzę techniczną opracowuje się w odniesieniu do budynków istniejących, w następujących przypadkach:

 • rozbudowa obiektu (np. dobudowa skrzydła obiektu)
 • nadbudowa (np. budowa dodatkowej kondygnacji),
 • przebudowa (np. zmiana układu pomieszczeń),
 • zmiana sposobu użytkowania (np. przedszkole w budynku mieszkalnym),
 • w budynku występują warunki zagrożenia życia ludzi (np. zbyt wąskie schody, brak urządzeń przeciwpożarowych).


W pierwszej kolejności należy ocenić, czy możliwe jest dostosowanie obiektu wprost do obecnie obowiązujących przepisów. Jeżeli nie jest to możliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione, należy opracować ekspertyzę techniczną. W ekspertyzie przeprowadzana jest analiza warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu oraz wskazane są rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pożarowe, inne niż wprost określone w przepisach. Dokument podlega uzgodnieniu przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Do opracowania ekspertyzy uprawnieni są:
– rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z rzeczoznawcą budowlanym,
– właściwa jednostka badawczo-rozwojowa.


Ekspertyzę o podobnym charakterze można również opracować zakresie wymagań dot.:

 • hydrantów wewnętrznych,
 • stałych urządzeń gaśniczych,
 • systemu sygnalizacji pożaru,
 • dźwiękowego systemu ostrzegawczego,
 • przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę,
 • drogi pożarowej.


Plany ewakuacji
Opracowanie i umieszczenie w widocznych miejscach planów ewakuacji składa się na jedną z form realizacji ustawowego obowiązku zapewnienia ochrony przeciwpożarowej obiektu (art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej). W przypadku placówek szkolnych sporządzenie i rozmieszczenie planów ewakuacji wynika wprost z par. 5 ust 1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6, poz. 68 i 69 z późn. zm.). Forma planu jest uzgadniania indywidualnie.

Opinie ppoż.
Opinie dot. ochrony przeciwpożarowej stosuje się w różnych przypadkach, najczęściej problematycznych, w celu wyjaśnienia zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym i formalnego potwierdzenia ich na piśmie. W ustalonym zakresie i formie opinie odnoszą się do indywidualnych przypadków i rozwiązań w obiektach. Opinia stanowi pisemne potwierdzenie faktycznego stanu bezpieczeństwa pożarowego, podpisane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia w tym zakresie. Opinia może być wydana na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej lub tylko przedstawionej dokumentacji. Wydawane opinie odnoszą się do aktualnego stanu prawnego i wskazują konkretne przepisy jako podstawy prawne.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt tel. 781 085 760 lub e-mail: kampoz@kampoz.pl

Zapraszamy do współpracy!

Close Menu